lidmaatschap

Huishoudelijk Reglement PSV In den Bosch

 

P.S.V. “In den Bosch”, opgericht op 1-1-2013:

Hieronder vallen de volgende afdelingen

·         Afdeling paarden Landelijke Rijvereniging Zieuwent-Harreveld

·        Afdeling pony’s Ponyclub de Schansruiters

 

BESTUUR

Het Bestuur bestaat uit de volgende functies en personen:

·         Voorzitter, Clemens Bokkers

·         Penningmeester, Joop Roelofsen

·         Algemeen Secretaresse, Ilona Hendriks

·         Bestuurslid voor afdeling paarden, Anke ten Have

·         Bestuurslid voor afdeling pony’s, Natascha Hesselink

·         Bestuurslid Algemeen Cheyenne Wossink

·         Bestuurslid voor afdeling accommodatie, Petra Klein Gunnewiek

 

(zie bijlage 1 voor bestuurstaken)

Sponsorcommisie

Harry Hartjes

Jan Oonk

Joop Roelofsen

Clemens Bokkers 

PR en Activiteiten, Norbert Doppen

 

AANMELDING EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

 

 • Aanmelding van nieuwe leden is mogelijk via iemand van het bestuur.
 • Een kandidaat-lid krijgt eerst 2 introductielessen voordat men als lid aangenomen kan worden. Van deze introductieregeling kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt.
 • Na deze lessen wordt het kandidaat-lid in overleg met het bestuur en instructie aangenomen en gaat de contributie in. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging valt. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde vereniging geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 • Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit iemand niet toe te laten, kan op verzoek van de  betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 • De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de huishoudelijke reglementen van de vereniging.
 • Het lidmaatschap kent voor beide afdelingen vier mogelijkheden: prestatief (lessend), passief (alleen startpas), recreatief, donateur. Leden die via een van deze vier mogelijkheden lid zijn kunnen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging meedoen. Rijdende leden zijn tevens altijd KNHS lid. Donateurs kunnen KNHS lid worden maar zijn dit niet verplicht. Donateurs hebben geen stemrecht.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal één maand voor afloop van het kwartaal te gebeuren.
 • Betalen van de contributie kan in één keer maar in overleg met penningmeester ook in termijnen.

 

 • Extra info ponyleden: Om lid te kunnen worden dient de maat van de pony niet groter te zijn dan 1.56,9m. Bij twijfel verlangt het bestuur een officiële meting of het vertoon van een geldig meetbewijs. Voor deelname aan de wedstrijden is dit namelijk de uiterst toegestane maat. Bovendien wordt bij pony’s boven deze maat het lesgeven bemoeilijkt, omdat de afstanden bij het springen niet meer kloppen in combinatie met de pony’s.
 • Leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt mogen het jaar uitrijden met hun pony. In overleg met het bestuur en de instructie bestaat de mogelijkheid ( indien het lid overgaat tot de aanschaf van een paard) het laatste kwartaal uit te rijden met hun nieuwe paard.

 


CONTRIBUTIE

    

 • Het ledengeld wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld per afdeling, d.w.z. voor ponyverenigingsleden en voor paardenverenigingsleden. De kosten van KNHS, kring, startpas, wedstrijddeelname e.d. worden apart berekend aan de leden.

De volgende tarieven vastgesteld:

 

Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig):  € 15,-  
Paarden prestatief (evt met pony), € 200,- 1 x per week clubtraining
Pony's Prestatief  € 200,- 1 x per week clubtraining
Pony,s  (2x per week van 1 april t/m 1 oktober) € 300,- 2 x per week training
Passief: € 75,- geen clubtraining
Recreatief :  € 75,-  
Donateur : € 52,-  
 • Betalingen dienen binnen 4 weken na factuurdatum betaald te worden. In overleg met de penningmeester kan het lidmaatschap in termijnen betaald worden. Men dient dit zelf schriftelijk (mail) aan te geven. KNHS kosten dienen ineens betaald te worden aan het begin van het jaar.
 • Bij langdurige ziekte ( langer dan 6 weken) van pony/paard of ruiter/amazone: € 25,00 per kwartaal.
 • Indien er door een persoon met meerdere paarden per week gelest wordt, wordt er een tweede contributie in rekening gebracht. Indien meerdere personen op een paard rijden is de contributie afhankelijk van het aantal lessen die per week gemiddeld gereden worden.

 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

 

Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij aan bepaalde activiteiten en evenementen, welke door de vereniging worden georganiseerd, deelnemen cq hun medewerking verlenen; afzegging kan alleen in overleg met het bestuur.

Leden van de vereniging dienen op verzoek te helpen bij het onderhoud van het terrein en de opstallen.

Van ieder lid, dat op verzoek van de instructie wordt gevraagd in een 4- of 6-tal of verenigingsteam te rijden, wordt verwacht dat zoveel mogelijk de lessen worden bezocht en wordt geoefend voor een zo goed mogelijk resultaat.

  

GEBRUIK VERENIGINGSTERREIN

 

Het terrein aan de Boschlaan is in eigendom van de P.S.V. “In den Bosch”.

Op het verenigingsterrein is het gebruik van de rijbanen door de leden toegestaan, mits geen verenigingsactiviteit plaats vindt. Springmateriaal dat op de zandbaan staat mag gebruikt worden, na afloop van het rijden moeten de balken van de grond gehaald worden.

De springweide is afgesloten en wordt alleen tijdens verenigingslessen en springwedstrijden opengesteld. Bij het uit- en inladen zorg je dat er geen mest- of strooiselresten op de parkeerterreinen of de weg achterblijven, bij de manege is wel ergens een bezem, schep en kruiwagen aanwezig.

Rijden op het oefenterrein is geheel voor eigen risico, het dragen van een gecertificeerde valhelm is te allen tijde verplicht!!

 

DE VERENIGINGSLESSEN

 

 • Het oefenterrein ligt aan de Boschlaan te Lichtenvoorde
 • In de wintermaanden, afhankelijk van het weer, wordt er in de binnenmanege les gegeven. Periode half november-half maart.
 • De verenigingslessen mogen alleen gevolgd worden met een gezond(e) paard/pony, die volgens de normen van de K.N.H.S. geënt is tegen influenza (basisvaccinatie, bestaande uit twee entingen die minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na elkaar mogen zijn gegeven). Vervolgens een jaarlijkse enting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige enting mag zijn toegediend.)
 • Heeft je paard/pony een misschien onschuldig uitziende infectie, waarvan het met het rijden geen hinder ondervindt, wacht dan met het bezoeken van de lessen tot er geen besmettingsgevaar meer aanwezig is.
 • De instructie bepaalt de lesindeling in overleg met het bestuur.
 • Het bestuur heeft ten allen tijde de bevoegdheid om onrendabele lesuren aan te passen (laten vervallen of samenvoegen)!! Tijdig afmelden bij instructie is zeer gewenst.
 • Van de leden wordt verwacht dat ze 5 minuten voor aanvang van de les klaarstaan zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 • Voor aanvang van de les dient het rijdier er verzorgd uit te zien en voorzien te zijn van deugdelijk, goed passend harnachement.
 • Het rijden met een veiligheidscap met het CE keurmerk en het EN-1384 is verplicht.
 • Tijdens de springlessen is het voor ponyruiters verplicht een goed passende bodyprotector te dragen.
 • De instructie heeft het recht bij het niet opvolgen van aanwijzingen, een lid uit de les te verwijderen. Bij eventuele meningsverschillen zal het bestuur bemiddelen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens vakantie/kortdurende ziekte een ander met je pony/paard aan de lessen te laten deelnemen. Bij langdurige ziekte/zwangerschap e.d. is het mogelijk dat iemand op die plek komt lessen, daarvoor moet die deelnemer dan wel passief lid zijn/worden van de vereniging.
 • Bij ziekte of verhindering dient men zich zo vroeg mogelijk af te melden bij de instructie zodat de lessen indien nodig samengevoegd kunnen worden.

 

(Zie bijlage 2 voor extra informatie voor ponyclubleden)

  

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

 

Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen sommige mededelingen worden gepubliceerd op de website.

  

ONVOORZIENE ZAKEN

 

Over alle zaken, welke niet in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.                                                                     

 

CLUBWEDSTRIJD

 

•     Het clubkampioenschap is opengesteld voor ieder lid van P.S.V. “In den Bosch”.

•    De datums wanneer de clubkampioenschappen plaats vinden worden door het bestuur bepaald en minimaal 1 maand van te voren bekend gemaakt.

•    Er wordt van de leden verwacht deel te nemen aan deze clubwedstrijden.

•     Voor deelname hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

•     Alle klassen worden in handicap verreden.

•    “GROENE” ruiters zijn diegene die zowel in de dressuur als in het springen in de klasse”GROEN” of verlaagd B-springen uitkomen.

•     Bij de dressuur dient men te starten in de klasse waar op een concours ook gestart wordt, het is wel mogelijk in een hogere klasse te starten. Ook is het mogelijk om te starten in de “groene” klasse, hiervoor is een aparte proef (eventueel zonder galop).

•    De ringen worden zo verdeeld dat in iedere ring zoveel mogelijk verschillende klassen verreden worden, dus B, L, M, Z, in een ring. Voor de “groene” ponyruiters is er een apart klassement.

•     Bij het springen bestaat ook de mogelijkheid om in de klasse “groen” te starten.

•    Wedstrijdruiters/startpashouders die verlaagd springen komen niet in aanmerking voor de beker of het clubkampioenschap. Deze keuze maakt de ruiter/amazone zelf.

•    De combinatie met het minst aantal plaatsingspunten in de dressuur en het springen samen is de clubkampioen(e). Jury en bestuur bepalen welk  wijze van beoordeling plaatsvindt.

•    Indien 2 combinaties evenveel plaatsingspunten hebben, dan wordt de combinatie met het minst aantal dressuurplaatsingspunten clubkampioen. Indien dit nog geen beslissing oplevert dan wordt het KNHS reglement gehanteerd voor ex aequo plaatsing in de dressuur, mocht dit nog geen beslissing geven dan geeft het percentage van de proef van de eerste wedstrijd de doorslag.

 

 

 

Bijlage 1 Bestuurstaken

 

Taakverdeling  van het bestuur:                                                                                         

Voorzitter: het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Ook degene die als laatst verantwoordelijke beslissingen mag forceren/nemen                                                                                         

Penningmeester: zorgt voor alle andere financiële handelingen buiten ledencontributie om. Er komt één gezamenlijke rekening.                                                                

Zorgt voor betaling aan instructie, onderhoud, leveranciers etc. Onderhoudt contacten met de sponsorcommissie.                                                                                           

                                                                                         

Algemeen secretaris: verantwoordelijk voor het vaststellen van een agenda, uitnodigen voor vergaderingen, schrijven van notulen en jaarverslagen tbv ledenvergadering.  

Onderhoudt contacten met de leden, zorgt voor correcte ledenadministratie; bijhouden ledenbestand, gegevens, aanvragen startpassen, aan/afmelden KNHS.                         

Aanvullend, passend bij de persoon die deze taak vervult: wedstrijdorganisatie, ledencontributie (gekoppeld aan ledenadministratie)                                                                                      

Bestuurslid Afdeling paarden: onderhoudt contacten met de leden, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                 

Woont kring-en regiovergaderingen bij. Biedt ondersteuning indien nodig bij aan/afmelden, voorbereiden op wedstrijden etc.                                                                                            

Bestuurslid Afdeling pony's: onderhoudt contacten met de leden en hun ouders, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                               

Woont kring-en regiovergaderingen bij. Biedt ondersteuning indien nodig bij aan/afmelden, voorbereiden op wedstrijden etc.                                                                                            

Bestuurslid PR en Activiteiten: zorgt voor bekendheid in regio door het bijhouden en versturen van wedstrijdresultaten, wedstrijdverslagen e.d. naar regionale bladen. Onderhoudt contact met de AC (Activiteiten Commissie).                                             

Aanvullend, passend bij de persoon die deze taak vervult: bijhouden website, logo, briefpapier, etc.                                                                                         

 

Bestuurslid Accommodatie: zit als afgevaardigde van terreincommissie en horeca-commissie in het bestuur. Zorgt voor goede communicatie tussen deze commissies en het bestuur. Delegeert taken en houdt overzicht.                                                             

Neemt plaats in stichtingsbestuur (optioneel)                                                                                              

                                         

 

 

Algemene bepalingen bestuur:

-          Bestuur vergadert gemiddeld 10 x per jaar, zonodig vaker.Bestuursbeslissingen worden via de mail of mondeling gecommuniceerd naar de leden.

-          Notulen van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij secretaresse. 

-          Bestuursleden hebben korting op lidmaatschap, zij krijgen 100 euro korting ivm te maken kosten (reiskosten, telefoon etc.)

-          Bestuur regelt kerstpakketten voor instructie.

-          Bestuur zorgt bij langdurige ziekte, zwangerschap e.d. voor een attentie.    

-          Bestuur bepaalt en betaalt onkostenvergoedingen voor leden die terrein onderhouden (brandstofvergoeding, machine-onderhoud).

-          Algemene ledenvergaderingen worden gezamenlijk gehouden.

-          Een gezamenlijke ledenadministratie, beheerd door secretaresse.

                                                           

 

Taakverdeling van de afzonderlijke commissies:                                                                                        

Commissie paarden: onderhoudt contacten met de leden, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                   

Commissie pony's: onderhoudt contacten met de leden en hun ouders, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                 

 

Activiteitencommissie: heeft overleg met het bestuurslid PR over activiteiten buiten de dagelijkse lessen om; te denken aan clubwedstrijden, pony- en paardenkamp, excursies, feestavonden etc.                                                                                  

De LR heeft op dit moment een driekoppige AC, deze zou aangevuld kunnen worden met PC leden.                                                                                         

 

Terreincommissie: verantwoordelijk voor onderhoud aan kantine en terrein (verlichting, sproei-installatie, terrein, groen en hindernismateriaal)                                                                                          

Horecacommissie: verantwoordelijk voor gezamenlijke inkoop drank en andere kantine-inkopen (één kas, één koelkast). Zowel voor kantine als evenementen.                                                                               

Sponsorcommissie: verantwoordelijk voor binnenhalen sponsorgelden voor evenementen, gezamenlijke sponsoren en sponsoren die door leden afzonderlijk benaderd zijn (overzicht)                                                                              

 

 Bijlage 2 Extra Informatie voor ponyclubleden

 

•     Vergeet niet je pony te toiletteren, vraag zo nodig advies aan de instructie

•    Ouders dienen zich tijdens de les niet te bemoeien met het rijden van de kinderen of de   wijze waarop les wordt gegeven, deze verantwoording ligt bij de instructie.

•    Zijn er vragen of problemen kom er dan na de les mee bij de instructie of bij iemand van het bestuur.

•    Leden van de ponyclub mogen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het terrein aan de Boschlaan mits er geen lessen worden gegeven. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de lichtinstallatie.

•    Zonder begeleiding van de instructeurs van de ponyclub is het uit veiligheidsoverwegingen en verzekeringstechnisch niet toegestaan van de hindernissen gebruik te maken.

•    Wordt men voor een 4-,6-tal of verenigingskampioenschap gevraagd, dan dient men hier in principe gehoor aan te geven. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk tijdens de normale lessen te oefenen. Neem deze uitdaging aan, dit is een visitekaartje voor je vereniging!

•    Tijdens evenementen die de club organiseert wordt gerekend op de hulp van alle leden en hun ouders. Vele handen maken licht werk!

•    Tijdens de springlessen wordt de hulp van de ouders gevraagd i.v.m. het aandragen van het materiaal en het opruimen hiervan.

 

 

Het rijden van wedstrijden:

•    Het aanvragen van een startpas voor wedstrijden is mogelijk in overleg met de instructie. Ga nog geen wedstrijden rijden als jij of je pony er nog niet aan toe zijn.

•    De startpas moet worden aangevraagd bij het secretariaat en is een kalenderjaar geldig. Voor de aanvraag is het paspoort van je pony nodig.

•    Als je voor het volgende kalenderjaar geen startkaart meer wilt, moet je dit voor 15 november van het lopende jaar doorgeven aan het secretariaat, anders word je startpas automatisch verlengd en moet je deze toch betalen. ( voorschrift KNHS )

•     Voordat je met je pony kunt starten heb je het volgende nodig:

Startpas, Lidmaatschapskaart KNHS, Clubtenue. Op wedstrijden is men verplicht het clubtenue te dragen. Ook tijdens het parcours verkennen en de prijsuitreiking!       CLUBTENUE:          - Zwarte cap

                                          - Witte rijbroek

                                          - Witte blouse + plastron met plastronspeld

                                          - Blauwe bodywarmer                                

                                          - Witte handschoenen

                                      - Wit clubdekje met embleem indien deze voorradig is

                                          - Amazones met lange haren: Haarnetje met witte strik.

 

 

Het clubdekje, de blauwe bodywarmer en eventueel een dressuurboekje zijn verkrijgbaar bij het bestuurslid van de afdeling pony’s.

De overige artikelen kunnen gekocht worden bij Het Pakhuis te Lichtenvoorde. Vermeld dan dat het voor ponyclub “De Schansruiters” is.

 

•    Indien een combinatie in een discipline startgerechtigd is in de klasse M1 of hoger is het toegestaan om in deze discipline met een anderskleurige rijjasje te rijden indien het om een individuele wedstrijd gaat.

•    Kom je uit voor je vereniging, zoals de Verenigingskampioenschappen, 4/6-tallen etc. dan is het clubtenue met bodywarmer verplicht!

•    Pony’s moeten t/m  het 8e levensjaar elk jaar gemeten worden door een officiële ponymeter. Deze officiële meting moet worden vermeld in het paspoort. Er komt tussen 1 januari en 1 april van ieder jaar een officiële ponymeter bij de ponyclub. Hierover krijg je tijdig bericht.

 

 

Verder is het volgende van belang als je aan wedstrijden deelneemt:

 

•    Wedstrijden waar je aan mee kunt doen worden tijdig bekend gemaakt op het prikbord of via de mail

•    Inschrijven voor deze wedstrijden is mogelijk op de lesavonden, op het prikbord of via de mail

•     Je mag aan maximaal 1 concours per dag deelnemen.

•    Hebben twee leden een startpas bij dezelfde pony, dan is het mogelijk, dat ieder 1 proef rijdt. Daarnaast mag 1 combinatie ook nog uitkomen in de springrubriek.

•    Als een ponyclub van onze eigen kring een concours organiseert en dit valt tegelijk met een concours buiten onze kring, dan is het niet toegestaan deel te nemen aan het concours buiten onze kring. In overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

•    Kun je door omstandigheden niet naar een wedstrijd waarvoor je hebt ingeschreven dan meld je jezelf af bij de organiserende vereniging. Het inschrijfgeld vervalt volgens de regels van de KNHS aan de organiserende vereniging.

•     Bij elke officiële wedstrijd moet je het volgende bij je hebben: - paspoort van je pony - startpas

                                                                                  

•    In het dressuurproevenboekje staan alle wedstrijden die je op een wedstrijd kunt rijden. Op blz. 8 en 10 staat welke proef er in welke maand gereden wordt

•    Je mag aan het springen deelnemen wanneer je tenminste 1 winstpunt in de B-dressuur hebt behaald.

•    Zorg dat jij en je pony er verzorgd uit zien tijdens de wedstrijd. Denk hierbij ook aan het invlechten van de manen.

•    Wanneer je op een wedstrijd gereden hebt, stel je dan eerst op de hoogte of je in de prijzen bent gevallen. Dit staat meestal gepubliceerd vlakbij het secretariaat. Ga nooit zomaar naar huis en laat niet iemand anders jouw prijs ophalen. Een prijs ophalen doe je in volledig tenue, ook wanneer de prijsuitreiking zonder pony is.

•    Wees op tijd aanwezig op een concours en meld je vooraf bij de desbetreffende ringmeester.

•    Als er op jouw dressuurcoupon een fout is gemaakt bij het optellen van de cijfers, ga dan binnen een half uur na ontvangst hiervan met de coupon naar het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging.