lidmaatschap

 

            Huishoudelijk Reglement Paardensportvereniging

                  P.S.V.  “In den Bosch” te Lichtenvoorde d.d. 1-1-2024

 

P.S.V. “In den Bosch”, opgericht op 1-1-2013:

Hieronder vallen de volgende afdelingen

·      Afdeling paarden (voorheen Landelijke Rijvereniging Zieuwent-Harreveld)

·      Afdeling pony’s (voorheen Ponyclub de Schansruiters)

 

BESTUUR

Het Bestuur bestaat in 2021 uit de volgende functies en personen:

·      Algemeen Voorzitter, Clemens Bokkers

·      Algemeen Penningmeester, Joop Roelofsen

·      Algemeen Secretaresse, Ilona Hendriks

·      Bestuurslid afdeling paarden, lesindeling Claudia Spanjaard 

·      Bestuurslid afdeling pony’s, lesindeling Natascha Hesselink 

·      Bestuurslid algemeen / PR Jennifer Grosman

·      Bestuurslid algemeen Barbara Pondes

 

(zie bijlage 1 voor bestuurstaken)

 

AANMELDING EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP

 

 • Aanmelding van nieuwe leden is mogelijk via iemand van het bestuur.
 • Indien iemand lid wenst te worden is het mogelijk om twee proeflessen te rijden. Van deze introductieregeling kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt.
 • Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit iemand niet toe te laten, kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 • Na deze lessen wordt het kandidaat-lid in overleg met het bestuur en instructie aangenomen en gaat de contributie in. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging, waaronder de vereniging valt. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door diegene van het bestuur die het lid in de les opneemt en hiervoor dient het aanmeldingsformulier te worden ingevuld en ondertekend en ingeleverd te worden bij de secretaresse en de penningmeester.
 • De leden ontvangen van de secretaresse na hun toelating een exemplaar van de huishoudelijke reglementen van de vereniging.
 • Het lidmaatschap kent voor beide afdelingen vier mogelijkheden: prestatief (lessend), passief (alleen startpas), recreatief, donateur. Leden die via een van deze vier mogelijkheden lid zijn kunnen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging meedoen. Rijdende leden zijn tevens altijd KNHS lid. Donateurs kunnen KNHS lid worden maar zijn dit niet verplicht. Donateurs hebben geen stemrecht.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient minimaal één maand voor afloop van het kwartaal te gebeuren. 
 • Betalen van de contributie kan in één keer maar in overleg met penningmeester ook in 4 termijnen.

 

 • Extra info ponyleden: Om lid te kunnen worden dient de maat van de pony niet groter te zijn dan 1.56,9m. Bij twijfel vraagt het bestuur een officiële meting of het vertoon van een geldig meetbewijs. Voor deelname aan de wedstrijden is dit namelijk de uiterst toegestane maat. Bovendien wordt bij pony’s boven deze maat het lesgeven bemoeilijkt, omdat de afstanden bij het springen niet meer kloppen in combinatie met de pony’s. 
 • Leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt mogen het jaar uitrijden met hun pony. In overleg met het bestuur en de instructie bestaat de mogelijkheid (indien het lid overgaat tot de aanschaf van een paard) het laatste kwartaal te rijden met hun nieuwe paard of met de pony in de paardenlessen mee te rijden (indien dit bij springles mogelijk is, ook hier ivm afstanden en veiligheid)

 

DE CONTRIBUTIE

     

 • Het ledengeld wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. De kosten van KNHS, kring, startpas, wedstrijddeelname e.d. worden door KNHS en organiserende verenigingen apart berekend aan de leden.
 • Voor 2021 zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 

Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig):  € 15,-  
Paarden prestatief (evt met pony), € 200,- 1 x per week clubtraining
Pony's Prestatief  € 200,- 1 x per week clubtraining
Pony's & paarden prestatief+ (2x per week les) € 400,- 2 x per week training
Passief: € 75,- geen clubtraining
Recreatief :  € 75,-  
Donateur : € 52,-   

 

 • Betalingen dienen binnen 4 weken na factuurdatum betaald te worden. In overleg met de penningmeester kan het lidmaatschap in termijnen betaald worden. Men dient dit zelf schriftelijk (mail) aan te geven. KNHS kosten etc. dienen ineens betaald te worden aan het begin van het jaar.
 •           Bij langdurige ziekte (langer dan 6 weken) van pony/paard of ruiter/amazone: € 25,00 per kwartaal.
 •           Indien er door een persoon met meerdere paarden per week gelest wordt, wordt er een tweede contributie in rekening gebracht. Indien meerdere personen op een paard rijden is de contributie afhankelijk van het aantal lessen die per week gemiddeld gereden worden. Indien er ruimte is in de lessen kan er extra gelest worden, deze lessen kosten € 5,00 per uur en worden na het betreffende seizoen verrekend met deze persoon.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

 

Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij jaarlijks aan bepaalde activiteiten en evenementen, welke door de vereniging worden georganiseerd, deelnemen cq hun medewerking verlenen; afzegging kan alleen in overleg met het bestuur.

Leden van de vereniging dienen op verzoek te helpen bij het onderhoud van het terrein en de opstallen. 

Van ieder lid, dat op verzoek van de instructie wordt gevraagd in een 4- of 6-tal of verenigingsteam te rijden, wordt verwacht dat zoveel mogelijk de lessen worden bezocht en wordt geoefend voor een zo goed mogelijk resultaat. 

 

GEBRUIK VERENIGINGSTERREIN

 

Het terrein aan de Boschlaan is in eigendom van de P.S.V. “In den Bosch”. 

Op het verenigingsterrein is het gebruik van de rijbanen door de leden toegestaan, mits geen verenigingsactiviteit plaats vindt. Springmateriaal dat op de zandbaan staat mag gebruikt worden, na afloop van het rijden moeten de balken van de grond gehaald worden.

Omdat de rijbak bijna dagelijks met grondwater wordt gesproeid is er besloten het hindernismateriaal voor- en na het springen op te bergen in de balkenwagen naast de zandbak, zodat we het langer (schoon) kunnen gebruiken.

De springweide is afgesloten en wordt alleen tijdens verenigingslessen en springwedstrijden opengesteld. Bij het uit- en inladen zorg je dat er geen mest- of strooiselresten op de parkeerterreinen of de weg achterblijven, bij de manege staan een bezem, schep en kruiwagen klaar. Aan begin van terrein staat een mestbak, die regelmatig geleegd wordt.

Rijden op het oefenterrein is geheel voor eigen risico, het dragen van een gecertificeerde valhelm is te allen tijde verplicht!!

 

DE VERENIGINGSLESSEN

 

 • Het oefenterrein ligt aan de Boschlaan te Lichtenvoorde
 • In de wintermaanden, afhankelijk van het weer, wordt er in de binnenmanege  

(Paardensportcentrum Lichtenvoorde/Rijhal Silke Smits Heelweg) les gegeven. Periode half december-half maart.

 • De verenigingslessen mogen alleen gevolgd worden met een gezond(e) paard/pony, die volgens de normen van de KNHS geënt is tegen influenza (basisvaccinatie, bestaande uit twee entingen die minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen na elkaar mogen zijn gegeven). Vervolgens een jaarlijkse enting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige enting mag zijn toegediend.)
 • Heeft je paard/pony een misschien onschuldig uitziende infectie, waarvan het met het rijden geen hinder ondervindt, wacht dan met het bezoeken van de lessen tot er geen besmettingsgevaar meer aanwezig is.
 • De instructie bepaalt de lesindeling in overleg met het bestuur.
 • Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om onrendabele lesuren aan te passen (laten vervallen of samenvoegen)!! Tijdig afmelden bij instructie is zeer gewenst. Afmelden voor de les graag 24uur van te voren.
 • Van de leden wordt verwacht dat ze 5 minuten voor aanvang van de les klaarstaan zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
 • Voor aanvang van de les dient het rijdier er verzorgd uit te zien en voorzien te zijn van deugdelijk, goed passend harnachement.
 • Het rijden met een veiligheidscap met het CE keurmerk is verplicht, de nieuwste caps hebben een nieuw keurmerk CE VG1 (01.040 2014-12). Caps met het keurmerk EN-1384 zijn nog steeds toegestaan maar worden niet meer gemaakt.
 • Tijdens de springlessen is het voor ponyruiters verplicht een goed passende bodyprotector te dragen en de pony’s te voorzien van passende beenbeschermers.
 • De instructie heeft het recht bij het niet opvolgen van aanwijzingen, een lid uit de les te verwijderen. Bij eventuele meningsverschillen zal het bestuur bemiddelen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens vakantie/kortdurende ziekte een ander met je pony/paard aan de lessen te laten deelnemen. Bij langdurige ziekte/zwangerschap e.d. is het mogelijk dat iemand op die plek komt lessen, daarvoor moet die deelnemer dan wel passief lid zijn/worden van de vereniging. 
 • Bij ziekte of verhindering dient men zich zo vroeg mogelijk af te melden bij de instructie zodat de lessen indien nodig samengevoegd kunnen worden.

 

(Zie bijlage 2 voor extra informatie voor ponyclubleden)

 

 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

 

De leden ontvangen de officiële mededelingen zoveel mogelijk via E-mail. Tevens zullen sommige mededelingen worden gepubliceerd op de website.

 

 

ONVOORZIENE ZAKEN

 

Over alle zaken, welke niet in de statuten of in het Huishoudelijk Reglement geregeld zijn beslist het bestuur.                                                                     

 

CLUBWEDSTRIJD

 

•    Het clubkampioenschap is opengesteld voor ieder lid van P.S.V. “In den Bosch”.

•    De datums wanneer de clubkampioenschappen plaats vinden worden door het bestuur bepaald en minimaal 1 maand van tevoren bekend gemaakt.

•    Er wordt van de leden verwacht deel te nemen aan deze clubwedstrijden.

•    Voor deelname hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

•    Alle klassen worden in handicap verreden.

•    “GROENE” ruiters zijn diegene die zowel in de dressuur als in het springen in de klasse “GROEN” of verlaagd B-springen uitkomen.

•    Bij de dressuur dient men te starten in de klasse waar op een concours ook gestart wordt, het is wel mogelijk in een hogere klasse te starten. Ook is het mogelijk om te starten in de “groene” klasse, hiervoor is een aparte proef (eventueel zonder galop).

•    De ringen worden zo verdeeld dat in iedere ring zoveel mogelijk verschillende klassen verreden worden, dus B, L, M, Z, in een ring. Voor de “groene” ponyruiters is er een apart klassement.

•    Bij het springen bestaat ook de mogelijkheid om in de klasse “groen” te starten.

•    Wedstrijdruiters/startpashouders die verlaagd springen komen niet in aanmerking voor de beker of het clubkampioenschap. Deze keuze maakt de ruiter/amazone zelf.

•    De combinatie met het minst aantal plaatsingspunten in de dressuur en het springen samen is de clubkampioen(e). Jury en bestuur bepalen welke wijze van beoordeling plaatsvindt.

•    Indien 2 combinaties evenveel plaatsingspunten hebben, dan wordt de combinatie met het minst aantal dressuurplaatsingspunten clubkampioen. Indien dit nog geen beslissing oplevert dan wordt het KNHS reglement gehanteerd voor ex aequo plaatsing in de dressuur, mocht dit nog geen beslissing geven dan geeft het percentage van de proef van de eerste wedstrijd de doorslag.

 

 

 

 

Bijlage 1 Bestuurstaken

 

Taakverdeling  van het bestuur:                                                                                            

Voorzitter: het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Ook degene die als laatst verantwoordelijke beslissingen mag forceren/nemen                                                                                        

Penningmeester: Int lidmaatschapsgeld en zorgt voor alle andere financiële handelingen buiten ledencontributie om. Er is één gezamenlijke rekening.                                      

Zorgt voor betaling aan instructie, onderhoud, leveranciers etc. Onderhoudt contacten met de sponsorcommissie.                                                                              

                                                                                        

Algemeen secretaris: verantwoordelijk voor het vaststellen van een agenda, uitnodigen voor vergaderingen, schrijven van notulen en jaarverslagen tbv ledenvergadering.       

Onderhoudt contacten met de leden, zorgt voor correcte ledenadministratie; bijhouden ledenbestand, gegevens, aanvragen startpassen, aan/afmelden KNHS.                              

Aanvullend, passend bij de persoon die deze taak vervult: wedstrijdorganisatie, PR.                                                                                     

Bestuurslid Afdeling paarden: onderhoudt contacten met de leden, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                         

Biedt ondersteuning indien nodig bij aan/afmelden, voorbereiden op wedstrijden etc.                                                                                              

Bestuurslid Afdeling pony's: onderhoudt contacten met de leden en hun ouders, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                             

Biedt ondersteuning indien nodig bij aan/afmelden, voorbereiden op wedstrijden etc.

                                         

Bestuurslid PR en Activiteiten: zorgt voor bekendheid in regio door het bijhouden en versturen van wedstrijdresultaten, wedstrijdverslagen e.d. naar regionale bladen. Onderhoud contact met de AC (Activiteiten Commissie).                                    

Aanvullend, passend bij de persoon die deze taak vervult: bijhouden website, social media.

 

Diverse Commissies (bestuurslid aanwezig):

Sponsorcommissie

Terreincommissie

Kantinebeheer

Activiteitencommissie

 

 

                                          

 

 

Algemene bepalingen bestuur:

-       Bestuur vergadert gemiddeld 10 x per jaar, zo nodig vaker.            Bestuurs-beslissingen worden via de mail of mondeling gecommuniceerd naar de leden.

-       Notulen van ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen liggen ter inzage bij secretaresse.     

-       Bestuursleden hebben korting op lidmaatschap, zij krijgen 100 euro korting ivm te maken kosten (reiskosten, telefoon etc.)

-       Bestuur regelt kerstpakketten voor instructie/gezamenlijk diner.

-       Bestuur zorgt bij langdurige ziekte, geboorte e.d. voor een attentie.           

-       Bestuur bepaalt en betaalt onkostenvergoedingen voor leden die terrein onderhouden (brandstofvergoeding, machine-onderhoud).

-       Algemene ledenvergaderingen worden 2 x per jaar gehouden.

-       Een gezamenlijke ledenadministratie, beheerd door secretaresse/penningmeester.

                                                           

 

Taakverdeling van de afzonderlijke commissies:                                                                                         

Commissie paarden: onderhoudt contacten met de leden, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                            

Commissie pony's: onderhoudt contacten met de leden en hun ouders, overleg met instructie over lesindeling en evaluaties lessen, overleg met kring en regio t.a.v. kampioenschappen e.d.                                                                                         

 

Activiteitencommissie: heeft overleg met het bestuurslid PR over activiteiten buiten de dagelijkse lessen om; te denken aan clubwedstrijden, pony- en paardenkamp, excursies, feestavonden etc.                                                                                        

 

Terreincommissie: verantwoordelijk voor onderhoud aan kantine en terrein (verlichting, sproei-installatie, terrein, groen en hindernismateriaal)                                                                                            

Horecacommissie: verantwoordelijk voor inkoop drank en andere kantine-inkopen, zowel voor kantine als evenementen.                                   

                                                     

Sponsorcommissie: verantwoordelijk voor binnenhalen sponsorgelden voor evenementen, gezamenlijke sponsoren en sponsoren die door leden afzonderlijk benaderd zijn (overzicht)                                                                                         

 

 

 

 

Bijlage 2 Extra Informatie voor ponyclubleden

 

•    Vergeet niet je pony te toiletteren, vraag zo nodig advies aan de instructie

•    Ouders dienen zich tijdens de les niet te bemoeien met het rijden van de kinderen of de   wijze waarop les wordt gegeven, deze verantwoording ligt bij de instructie.

•    Zijn er vragen of problemen kom er dan na de les mee bij de instructie of bij iemand van het bestuur.

•    Leden van de ponyclub mogen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het terrein aan de Boschlaan mits er geen lessen worden gegeven. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de lichtinstallatie.

•    Zonder begeleiding van de instructeurs van de ponyclub is het uit veiligheidsoverwegingen en verzekeringstechnisch niet toegestaan van de hindernissen gebruik te maken. 

•    Wordt men voor een 4-,6-tal of verenigingskampioenschap gevraagd, dan dient men hier in principe gehoor aan te geven. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk tijdens de normale lessen te oefenen. Neem deze uitdaging aan, dit is een visitekaartje voor je vereniging!

•    Tijdens evenementen die de club organiseert wordt gerekend op de hulp van alle leden en hun ouders. Vele handen maken licht werk!

•    Tijdens de springlessen wordt de hulp van de ouders gevraagd i.v.m. het aandragen van het materiaal en het opruimen hiervan.

 

 

Het rijden van wedstrijden:

•    Het aanvragen van een startpas voor wedstrijden is mogelijk in overleg met de instructie. Ga nog geen wedstrijden rijden als jij of je pony er nog niet aan toe zijn.

•    De startpas kan via Mijn KNHS zelf worden aangevraagd nadat de secretaresse je heeft aangemeld bij KNHS en is een jaar geldig. Voor de aanvraag is het paspoort van je pony nodig.

•    Als je voor het volgende kalenderjaar geen startkaart meer wilt, moet je dit voor 15 november van het lopende jaar doorgeven aan het secretariaat, anders word je startpas automatisch verlengd en moet je deze toch betalen. (voorschrift KNHS )

•    Voordat je met je pony kunt starten heb je het volgende nodig:

Lidmaatschap KNHS, Startpas, geldig meetbriefje, wedstrijdtenue is vrije keuze!!. Tijdens viertalwedstrijden en verenigingskampioenschappen stelt de vereniging dekjes en zwarte jasjes beschikbaar > 

•    Pony’s moeten t/m  het 8e levensjaar elk jaar gemeten worden door een officiële ponymeter. Deze officiële meting moet worden vermeld in het paspoort. Er komt tussen 1 januari en 1 april van ieder jaar een officiële ponymeter bij de ponyclub. Hierover krijg je tijdig bericht.

 

Verder is het volgende van belang als je aan wedstrijden deelneemt:

 

•    Wedstrijden waar je aan mee kunt doen zijn te zien op de wedstrijdkalender in Mijn KNHS of op www.startlijsten.nl.

•    Voor alle wedstrijden schrijf je zelf digitaal of via de mail in.

•    Je mag aan maximaal 1 concours per dag deelnemen.

•    Kun je door omstandigheden niet naar een wedstrijd waarvoor je hebt ingeschreven dan meld je jezelf af bij de organiserende vereniging. Het inschrijfgeld vervalt na sluitingsdatum volgens de regels van de KNHS aan de organiserende vereniging. 

•    Bij elke officiële wedstrijd moet je het volgende bij je hebben: 

      -paspoort van je pony

      -startpas (evt.digitaal)                                                                                   

•    In het dressuurproevenboekje staan alle wedstrijden die je op een wedstrijd kunt rijden. Voorin het boekje is te vinden welke proeven die maand gereden worden. Er is een nieuwe uitgave april 2022.

•    Je mag aan het springen deelnemen wanneer je tenminste 1 winstpunt in de B-dressuur hebt behaald.

•    Zorg dat jij en je pony er verzorgd uit zien tijdens de wedstrijd. Denk hierbij ook aan het invlechten van de manen.

•    Wanneer je op een wedstrijd gereden hebt, stel je dan eerst op de hoogte of je in de prijzen bent gevallen. Dit staat meestal gepubliceerd vlakbij het secretariaat. Ga nooit zomaar naar huis en laat niet iemand anders jouw prijs ophalen, tenzij anders afgesproken.

•    Wees op tijd aanwezig op een concours en meld je vooraf bij de desbetreffende ringmeester.

•    Als er op jouw dressuurprotocol een fout is gemaakt bij het optellen van de cijfers, ga dan binnen een half uur na ontvangst hiervan met je protocol naar het wedstrijd-secretariaat van de organiserende vereniging.